Kurt Schrader

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  25 Nov
  days
  13
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  22 Nov
  days
  16
  sell
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  27
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K

  CSX Corp

  CSX:US
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  buy
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  sell
  1K–15K
  2022
  9 Dec
  2022
  8 Nov
  days
  30
  sell
  1K–15K