Pete Sessions

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  11 Nov
  2022
  9 Nov
  days
  1
  buy
  15K - 50K
  2022
  11 Nov
  2022
  7 Nov
  days
  3
  buy
  50K - 100K
  2022
  11 Nov
  2022
  7 Nov
  days
  3
  buy
  1K - 15K
  2022
  11 Oct
  2022
  21 Sept
  days
  19
  buy
  1K - 15K
  2022
  11 Oct
  2022
  27 Sept
  days
  13
  buy
  1K - 15K
  2022
  11 Jul
  2022
  8 Jul
  days
  1
  buy
  1K - 15K
  2022
  11 Jul
  2022
  8 Jul
  days
  1
  buy
  1K - 15K
  2022
  20 Jun
  2022
  1 Jun
  days
  16
  sell
  1K - 15K
  2022
  18 Apr
  2022
  15 Apr
  days
  2
  buy
  1K - 15K
  2022
  15 Apr
  2022
  4 Apr
  days
  10
  sell
  1K - 15K
  2022
  15 Apr
  2022
  22 Mar
  days
  23
  buy
  1K - 15K
  2022
  14 Mar
  2022
  22 Feb
  days
  19
  buy
  1K - 15K
  2022
  23 Feb
  2021
  1 Dec
  days
  83
  sell
  100K - 250K
  2022
  23 Feb
  2021
  1 Dec
  days
  83
  sell
  1K - 15K

  Apple Inc

  AAPL:US
  2022
  21 Feb
  2022
  18 Feb
  days
  0
  buy
  1K - 15K