Daniel S. Goldman

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  sell
  1K–15K

  Adyen N.V

  ADYEY:US
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  buy
  1K–15K

  Aeon Co Ltd

  AONNY:US
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  buy
  1K–15K
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  sell
  1K–15K
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  buy
  1K–15K
  Yesterday
  13:05
  2023
  3 Feb
  days
  45
  buy
  1K–15K
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  sell
  1K–15K
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  buy
  1K–15K
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  sell
  1K–15K
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  buy
  15K–50K

  ASX LTD

  ASXFY:US
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  sell
  15K–50K
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  sell
  1K–15K

  Bayer AG

  BAYRY:US
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  buy
  15K–50K
  Yesterday
  13:05
  2023
  3 Feb
  days
  45
  sell
  1K–15K
  Yesterday
  13:05
  2023
  27 Feb
  days
  21
  buy
  15K–50K