Intelligence

 • PoliticianTraded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  28 Apr
  days
  21
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ

  Alphabet Inc

  GOOGL:US
  2023
  19 May
  2023
  24 Apr
  days
  25
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ

  Amgen Inc

  AMGN:US
  2023
  19 May
  2023
  12 Apr
  days
  37
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  3 Apr
  days
  46
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ

  Apple Inc

  AAPL:US
  2023
  19 May
  2023
  6 Apr
  days
  43
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ

  Apple Inc

  AAPL:US
  2023
  19 May
  2023
  27 Apr
  days
  22
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ

  Apple Inc

  AAPL:US
  2023
  19 May
  2023
  20 Apr
  days
  29
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  17 Apr
  days
  32
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  10 Apr
  days
  39
  sell
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  25 Apr
  days
  24
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  27 Apr
  days
  22
  sell
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  5 Apr
  days
  44
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  14 Apr
  days
  35
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  5 Apr
  days
  44
  sell
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  19 May
  2023
  27 Apr
  days
  22
  sell
  1K–15K