Ron Wyden

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  50K–100K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  50K–100K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  50K–100K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  1K–15K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  50K–100K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  100K–250K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  15K–50K

  3M Co

  MMM:US
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  1K–15K
  2022
  11 Dec
  2022
  11 Nov
  days
  30
  sell
  1K–15K