Tom Suozzi

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  20 Dec
  2022
  29 Nov
  days
  20
  sell
  50K–100K
  2022
  20 Dec
  2022
  29 Nov
  days
  20
  sell
  15K–50K
  2022
  20 Dec
  2022
  15 Nov
  days
  34
  sell
  1K–15K
  2022
  20 Dec
  2022
  10 Nov
  days
  39
  sell
  1K–15K
  2022
  5 Dec
  2022
  11 Oct
  days
  51
  buy
  15K–50K
  2022
  5 Dec
  2022
  11 Oct
  days
  51
  buy
  15K–50K
  2022
  5 Dec
  2022
  11 Oct
  days
  51
  sell
  50K–100K
  2022
  5 Dec
  2022
  11 Oct
  days
  51
  buy
  15K–50K
  2022
  5 Dec
  2022
  24 Oct
  days
  38
  buy
  100K–250K
  2022
  17 Oct
  2022
  13 Sept
  days
  31
  buy
  15K–50K
  2022
  17 Oct
  2022
  13 Sept
  days
  31
  sell
  15K–50K
  2022
  17 Oct
  2022
  26 Sept
  days
  18
  buy
  1K–15K
  2022
  17 Oct
  2022
  26 Sept
  days
  18
  buy
  1K–15K
  2022
  17 Oct
  2022
  26 Sept
  days
  18
  buy
  15K–50K
  2022
  17 Oct
  2022
  26 Sept
  days
  18
  sell
  15K–50K