Brad Sherman

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  5 Dec
  2022
  28 Nov
  days
  4
  sell
  1K–15K
  2022
  5 Dec
  2022
  28 Nov
  days
  4
  sell
  1K–15K
  2022
  11 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  7
  sell
  250K–500K
  2022
  11 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  7
  sell
  500K–1M
  2022
  11 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  7
  sell
  250K–500K
  2022
  11 Nov
  2022
  7 Nov
  days
  3
  sell
  250K–500K
  2022
  11 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  7
  sell
  250K–500K
  2022
  11 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  7
  sell
  15K–50K
  2022
  31 Aug
  2022
  26 Aug
  days
  4
  buy
  500K–1M
  2022
  14 Jul
  2022
  13 Jul
  days
  0
  buy
  15K–50K
  2022
  14 Jul
  2022
  10 May
  days
  64
  buy
  250K–500K