Alan Lowenthal

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  25 Nov
  2022
  8 Nov
  days
  16
  buy
  100K - 250K
  2022
  24 Nov
  2022
  14 Nov
  days
  9
  sell
  1K - 15K
  2022
  24 Nov
  2022
  4 Nov
  days
  19
  sell
  1K - 15K
  2022
  24 Nov
  2022
  14 Nov
  days
  9
  sell
  1K - 15K
  2022
  24 Nov
  2022
  4 Nov
  days
  19
  sell
  15K - 50K
  2022
  24 Nov
  2022
  4 Nov
  days
  19
  sell
  1K - 15K
  2022
  24 Nov
  2022
  4 Nov
  days
  19
  buy
  1K - 15K
  2022
  24 Nov
  2022
  4 Nov
  days
  19
  sell
  1K - 15K
  2022
  14 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  9
  sell
  1K - 15K
  2022
  14 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  9
  sell
  1K - 15K
  2022
  14 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  9
  sell
  1K - 15K
  2022
  14 Nov
  2022
  3 Nov
  days
  9
  sell
  1K - 15K
  2022
  7 Nov
  2022
  24 Oct
  days
  12
  sell
  1K - 15K
  2022
  31 Oct
  2022
  21 Oct
  days
  8
  sell
  1K - 15K
  2022
  31 Oct
  2022
  21 Oct
  days
  8
  sell
  < 1K