Ro Khanna

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  17 Nov
  2022
  20 Oct
  days
  21
  sell
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  20 Oct
  days
  21
  sell
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  20 Oct
  days
  21
  sell
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  20 Oct
  days
  21
  sell
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  20 Oct
  days
  21
  buy
  500K - 1M
  2022
  17 Nov
  2022
  20 Oct
  days
  21
  buy
  100K - 250K
  2022
  17 Nov
  2022
  1 Oct
  days
  40
  buy
  50K - 100K
  2022
  17 Nov
  2022
  7 Oct
  days
  34
  buy
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  10 Oct
  days
  31
  buy
  1K - 15K

  Tesla Inc

  TSLA:US
  2022
  17 Nov
  2022
  5 Oct
  days
  36
  buy
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  3 Oct
  days
  38
  buy
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  31 Oct
  days
  10
  buy
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  7 Oct
  days
  34
  buy
  1K - 15K

  Tesla Inc

  TSLA:US
  2022
  17 Nov
  2022
  13 Oct
  days
  28
  buy
  1K - 15K
  2022
  17 Nov
  2022
  21 Oct
  days
  20
  buy
  1K - 15K