Suzan DelBene

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2023
  27 Nov
  2023
  3 Nov
  days
  23
  buy
  15K–50K
  2023
  27 Nov
  2023
  1 Nov
  days
  25
  buy
  15K–50K
  2023
  9 Nov
  2023
  16 Oct
  days
  23
  buy
  15K–50K
  2023
  9 Nov
  2023
  20 Oct
  days
  19
  buy
  1K–15K
  2023
  11 Oct
  2023
  29 Sept
  days
  11
  sell
  15K–50K
  2023
  11 Oct
  2023
  19 Sept
  days
  21
  buy
  1M–5M
  2023
  26 Sept
  2023
  6 Sept
  days
  19
  buy
  15K–50K
  2023
  12 Sept
  2023
  22 Aug
  days
  20
  buy
  15K–50K
  2023
  12 Sept
  2023
  30 Aug
  days
  12
  sell
  250K–500K
  2023
  12 Sept
  2023
  31 Aug
  days
  11
  sell
  500K–1M
  2023
  12 Sept
  2023
  28 Aug
  days
  14
  buy
  15K–50K
  2023
  9 Aug
  2023
  31 Jul
  days
  8
  buy
  1K–15K
  2023
  9 Aug
  2023
  28 Jul
  days
  11
  buy
  15K–50K
  2023
  9 Aug
  2023
  19 Jul
  days
  20
  buy
  1M–5M
  2023
  26 Jul
  2023
  14 Jul
  days
  11
  buy
  1K–15K